Voorwaarden

Diensten voor Hosting en Support

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Maninc-Hosting en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Maninc-Hosting en jou. Deze algemene voorwaarden omschrijven de juridische basis. Deze algemene voorwaarden zijn leidend. De toelichtingen en korte supportteksten op onze websites (de supportpagina’s) maken geen onderdeel uit van de overeenkomst. Maninc-Hosting is het bedrijf Maninc-Hosting B.V., gevestigd in Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52203182. De laatste wijziging van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden op 8 juni 2018.

Artikel 1. De overeenkomst

1. Als je een bestelling op een van de websites van Maninc-Hosting (de websites waarvan Maninc-Hosting domeinnaamhouder is, zoals (maar niet beperkt tot) Maninc-Hosting.nl, Maninc-Hosting.be, Maninc-Hosting.eu en Maninc-Hosting.com) hebt gedaan, een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met een aanbod van Maninc-Hosting, dan is tussen Maninc-Hosting en jou een overeenkomst tot stand gekomen.

2. Voor domeinregistraties sluit je met Maninc-Hosting altijd een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd.

3. Voor SSL-certificaten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd maar zal van rechtswege worden beëindigd.

4. Voor alle overige diensten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) maand verlengd.

5. Maninc-Hosting verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Maninc-Hosting geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.

6. Door Maninc-Hosting genoemde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

Artikel 2. Diensten

1. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een dienst, dan wordt bedoeld een dienst welke Maninc-Hosting aan jou levert, omdat je daar met Maninc-Hosting een overeenkomst voor hebt gesloten.

2. Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derde(n). De aanvullende voorwaarden kunnen op onze website geraadpleegd worden.

3. Jij verleent Maninc-Hosting een volmacht om namens jou eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registreren van een domeinnaam of het kunnen verlenen van de bewuste dienst.

4. Maninc-Hosting verleent voor de duur en onder de voorwaarden van de overeenkomst aan jou het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht tot gebruik van de dienst, inclusief toekomstige updates.

Artikel 3. Account

1. Jouw account geeft je toegang tot een gebruikersinterface van Maninc-Hosting waarmee je (bepaalde aspecten van) de diensten kunt beheren en configureren.

2. Via onze websites kun je het account aanmaken. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord.

3. We bieden een digitale portemonne. Via jouw account heb je toegang tot je digitale portemonnee. In je digitale portemonnee plaats je tegoeden, waarmee je diensten van Maninc-Hosting kunt kopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van het tegoed. Als je een tekort hebt, is het mogelijk dat Maninc-Hosting de overeenkomst niet verlengt en de overeenkomst(en) opschort en dienst(en) opheft. Maninc-Hosting zal haar best doen je hier tijdig voor te waarschuwen en kan er tevens voor kiezen om de normale betalingsregeling toe te passen.

Artikel 4. Jouw verplichtingen

1. Jij moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je zorgt er in ieder geval voor dat alle gegevens naar beste weten juist zijn en op tijd aan Maninc-Hosting worden verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens waarvan Maninc-Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan je weet of hoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst.

2. Je bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van al jouw gegevens binnen jouw account.

3. Als sprake is van (vermoeden van) misbruik van inloggegevens, maak je daar onmiddellijk melding van bij Maninc-Hosting, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

4. Iedere actie die via jouw account plaatsvindt, valt onder jouw verantwoordelijkheid en komt voor jouw risico.

5. Je moet veranderingen in gegevens of omstandigheden onverwijld aan Maninc-Hosting doorgeven.

6. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle installaties en onderhoud van applicaties, tenzij de applicatie een onderdeel is van de dienst.

7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtsopvolgers. Als je de door jou afgenomen diensten doorverkoopt, ben je verplicht om deze voorwaarden door te zetten aan de eindgebruiker van de dienst.

Artikel 5. Prijzen en betaling

1. Voor zakelijke klanten zijn alle genoemde prijzen exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (kennelijke) programmeer- en typefouten.

2. Maninc-Hosting heeft het recht om de overeenkomst aan te passen als blijkt dat je verkeerde of onvolledige gegevens hebt aangeleverd.

3. Prijzen mogen te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. We informeren je dertig (30) kalenderdagen van tevoren over een voorgenomen prijswijziging. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging(en) mag je de overeenkomst opzeggen via het controlepaneel (CP). De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de wijziging van de prijzen het gevolg is van:
a. inflatie;
b. een wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze algemene voorwaarden;
c. een prijsverhoging door onze leverancier(s);
d. een op Maninc-Hosting rustende verplichting ingevolge de wet.

4. Maninc-Hosting zal: I. eenmalige kosten (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende diensten achteraf in rekening brengen; II. alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen. 5. De betaaltermijn is veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. 6. I. Als een automatische afschrijving onverhoopt mislukt, versturen wij altijd een bericht. Daarnaast versturen wij algemene betalingsherinneringen als een factuur te lang open blijft staan. II. Wanneer een factuur (zes) 6 weken onbetaald is gebleven, wordt deze definitief als achterstallig gezien. Wij versturen dan altijd een aanmaning, die je per post ontvangt als je woonachtig bent in Nederland. Vanaf dit moment kan er geen automatische afschrijving meer plaatsvinden en is de factuur alleen nog in je controlepaneel of door middel van een handmatige overboeking te voldoen. III. Wanneer de factuur nog veertien (14) kalenderdagen onbetaald blijft, worden de nietbetaalde diensten geblokkeerd en versturen wij een tweede aanmaning per e-mail. Hierbij worden incassokosten gefactureerd bovenop de openstaande kosten voor je diensten. IV. Als ook aan de tweede aanmaning geen gehoor wordt gegeven, worden na veertien (14) kalenderdagen alle diensten in je account geblokkeerd en ontvang je een laatste aanmaning per e-mail. Er worden hierbij nogmaals incassokosten gefactureerd. V. Als we ook naar aanleiding van deze laatste aanmaning geen betaling ontvangen, zijn wij na nog zeven (7) dagen genoodzaakt de openstaande vordering inclusief wettelijke rente over te dragen aan een incassobureau voor verdere afhandeling. De incassokosten ben je vanaf dat moment verschuldigd aan het incassobureau. Tevens worden je betaalde diensten niet meer verlengd en je gratis diensten per direct opgezegd. We kunnen je dan geen nieuwe diensten meer leveren. Alle verdere communicatie over de vordering verloopt vanaf dan ook via het incassobureau. 7. Je hebt geen recht op verrekening of aftrek van betalingen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is niet van toepassing als je een zakelijke klant bent (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf). 2. Als consument kun je de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding. 3. Voor een domeinregistratie of voor het laten valideren van een SSL-certificaat geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst(en) met jouw toestemming binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd. Je doet in het bestelproces uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding. 4. Je kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Maninc-Hosting, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan Maninc-Hosting bekend te maken dat je van de koop afziet. Maninc-Hosting bevestigt in het geval van een digitale melding, de ontvangst van deze melding. 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Maninc-Hosting de overeenkomst is nagekomen. 6. Als je al (deels) betaald hebt, zal Maninc-Hosting dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Dit doet Maninc-Hosting op dezelfde wijze als waarop jij de bestelling hebt betaald.

Artikel 7. Webhosting,VPS en colocatie

1. De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door Maninc-Hosting. Je hebt als je webhosting of VPS afneemt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte. 2. Maninc-Hosting heeft het recht om andere hardware aan jou toe te wijzen, als deze andere hardware in alle redelijkheid voldoet aan, of beter is dan, de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden. 3. Er is altijd sprake van een gedeelde infrastructuur. Jij zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de diensten wordt voorkomen en dat je de diensten niet op een manier gebruikt waarbij hinder voor andere klanten van Maninc-Hosting ontstaat. 4. Indien beschikbaar kun je op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de diensten upgraden via je account. Maninc-Hosting doet haar best om de aangevraagde upgrade zo snel mogelijk door te voeren. Het downgraden van de diensten is gedurende de overeenkomst niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met Maninc-Hosting aan te gaan, conform de regels over opzegging. Maninc-Hosting spant zich er in dat geval voor in om jouw gegevens intern over te zetten. 5. In het geval van colocatie stelt Maninc-Hosting slechts een serverruimte, netwerk- en stroomvoorzieningen ter beschikking. Jij zorgt zelf voor de hardware en een adequate verzekering daarvan. Je garandeert dat de hardware geen schade zal toebrengen aan de (onderdelen van de) serverruimte. Je installeert en onderhoudt alle benodigde software zelf. Daarvoor verleent Maninc-Hosting jou in overleg toegang tot betreffende serverruimte. 6. Maninc-Hosting heeft in het geval van colocatie het recht om een andere serverruimte aan jou toe te wijzen als deze in alle redelijkheid voldoet aan de eisen die voor de oorspronkelijke serverruimte golden. Wij zullen hierover altijd eerst contact met jou opnemen. De verhuizing verzorg je zelf en de eventuele kosten (bijvoorbeeld tijd) die jij hiervoor moet maken, zijn voor jouw rekening. Maninc-Hosting geeft jou een redelijke termijn waarbinnen de verhuizing dient plaats te vinden. Na het verstrijken van deze termijn zal Maninc-Hosting de verhuizing zelf uitvoeren, maar hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht. 7. Maninc-Hosting heeft in het geval van colocatie het recht om de hardware te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Maninc-Hosting zal altijd haar best doen om dit vooraf te melden of te overleggen en zal er zoveel mogelijk zorg voor dragen dat diensten tijdig worden gemigreerd naar andere platformen. 8. In het geval van excessief gebruik van stroom (in geval van colocatie), internetverkeer of datastromen, of in geval van overschrijding van vastgestelde limieten kan Maninc-Hosting kosten in rekening brengen. In het geval je regelmatig de vastgestelde limieten overschrijdt, of indien Maninc-Hosting dat in alle redelijkheid noodzakelijk acht, kan Maninc-Hosting jouw abonnement upgraden. Maninc-Hosting zal jou hierover informeren.

Artikel 8. Domeinnamen

1. Maninc-Hosting kan niet garanderen dat een ingediende aanvraag voor een domeinnaam wordt gehonoreerd. Maninc-Hosting is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid om een domeinnaam te registreren of voor de afwijzing van een domeinnaamaanvraag. Na een succesvolle aanvraag van een domeinnaam zal Maninc-Hosting een bevestigingsmail sturen zodra de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd is. 2. Als binnen jouw account wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot domeinnamen, dan worden deze wijzigingen geautomatiseerd gecommuniceerd met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of andere toepasselijke registrerende instanties. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de juiste gegevens binnen jouw account. 3. Voor heractivatie van een domeinnaam na opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan Maninc-Hosting kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Regelgevende instanties

1. De aanvraag- en toekenningsprocedure van IP-adressen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals Réseaux IP Européens (RIPE). SSLcertificaten zijn onderworpen aan de regels en procedures van de gekozen Certificate Authority. Domeinnamen zijn onderworpen aan de regels en procedures van de registry van de betreffende extensie. Vanaf de aanvraag van de hierboven beschreven diensten, ben je aan de voorwaarden van deze instanties gehouden. 2. Deze instanties beslissen over het al dan niet toekennen van hetgeen wat is aangevraagd. Maninc-Hosting vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol. 3. Bij het registeren van een domeinnaam zijn de algemene voorwaarden van het overkoepelende register of de tussenpersoon via wie wij jouw domeinnaam vastleggen eveneens van kracht. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden op onze websites. 4. Toegekende IP-adressen blijven in beheer van Maninc-Hosting en kunnen niet worden meegenomen of verhuisd. 5. Het SSL-certificaat kan door Maninc-Hosting of door de betreffende Certificate Authority worden ingetrokken. Intrekking kan plaatsvinden als je de verkeerde informatie voor het SSL-certificaat hebt aangeleverd of als de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat is gecompromitteerd. Je ontvangt hiervoor geen schadevergoeding of vervangend product.

Artikel 10. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud

1. Maninc-Hosting zal regelmatig reservekopieën (back-ups) van de door jou opgeslagen data maken. Op verzoek zal Maninc-Hosting deze back-ups aan jou beschikbaar stellen. Maninc-Hosting kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor onze diensten gelden verschillende backuptermijnen. Deze termijnen worden duidelijk op onze website vermeld. Ben je niet expliciet met Maninc-Hosting overeengekomen dat Maninc-Hosting deze back-ups voor jou beschikbaar maakt? Dan zijn er geen back-ups beschikbaar. 2. Back-ups van webhosting en e-mailhosting mogen door Maninc-Hosting na veertien (14) kalenderdagen na het einde van de overeenkomst worden vernietigd. Voor VPS geldt een termijn van drie (3) kalenderdagen. Houd hier rekening mee als je de dienst beëindigd, of als Maninc-Hosting jou informeert dat Maninc-Hosting de dienst beëindigt. 3. Maninc-Hosting doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. Maninc-Hosting neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven. Maninc-Hosting biedt hierover alleen garanties als dit is opgenomen in de overeenkomst. 4. Maninc-Hosting heeft het recht om de dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. Maninc-Hosting zal proberen dit zoveel mogelijk tussen 23:00 en 5:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. Maninc-Hosting probeert je op tijd op de hoogte te stellen hiervan. Maninc-Hosting is nooit gehouden tot schadevergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 11. Gedragsregels en notice-and-takedown

1. Je mag zelf bepalen wat je met de dienst doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij (of jouw klant) het netwerk van Maninc-Hosting in gevaar brengt of de wet overtreedt. In zulke gevallen kan Maninc-Hosting of de rechter besluiten om jouw dienst (tijdelijk) op te schorten. 2. Je garandeert ons daarom dat de diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die: a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software); b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), of smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn; c. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; of d. elke vorm van strafbare pornografie bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijk materiaal te vinden; e. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie. 3. Als naar het oordeel van Maninc-Hosting hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van Maninc-Hosting of derden, zoals bijvoorbeeld het overmatig verzenden van e-mails, (D)DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware of andere schadelijke software, dan heeft Maninc-Hosting het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of af te wenden. 4. Als een derde Maninc-Hosting wijst op onmiskenbaar onrechtmatig of inbreukmakend gedrag door jou, brengt Maninc-Hosting jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Maninc-Hosting vraagt je daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) een reactie te geven, waarna Maninc-Hosting besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen zal Maninc-Hosting direct ingrijpen. 5. Maninc-Hosting heeft het recht om diensten op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) diensten te blokkeren als inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van Maninc-Hosting. Maninc-Hosting zorgt dat je hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent. 6. Maninc-Hosting mag jouw naam, adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten indien er geen minder ingrijpende manier is om de contactgegevens te achterhalen. Maninc-Hosting doet dit alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan. 7. Maninc-Hosting streeft ernaar om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in het geval van klachten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Dit artikel geldt voor zakelijke klanten, en ten aanzien van consumenten voor zover de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn. 2. Maninc-Hosting is tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst en omzet, is uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: a. schade aan stoffelijke zaken (zaakschade); b. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen; c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de directe schade, zoals hier bedoeld. 3. De aansprakelijkheid van Maninc-Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts als je Maninc-Hosting binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk in gebreke stelt, waarbij in overleg schriftelijk een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt overeengekomen, en Maninc-Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maninc-Hosting in staat is adequaat te reageren. 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden uitgekeerd, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Maninc-Hosting in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is het bedrag in ieder geval per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die je onder de overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden aan Maninc-Hosting hebt betaald voor de betreffende dienst (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan € 1.000,- op jaarbasis. 5. De toepassing van art. 6:271 BW is voor jou uitgesloten als je met ons handelt als zakelijke klant. 6. Jij vrijwaart Maninc-Hosting voor alle aanspraken van derden (waaronder van jouw klanten), en stelt Maninc-Hosting hiervoor volledig schadeloos. 7. Maninc-Hosting kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden gehouden, als nakoming verhinderd is door overmacht. Ook kan Maninc-Hosting niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere (maar niet uitsluitend) begrepen: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand en overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Maninc-Hosting, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (D)DoS-aanvallen en storingen in hardware- of (telecommunicatie)netwerken, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen. 8. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen of langer voortduurt. Maninc-Hosting is niet gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow. 2. De intellectuele eigendomsrechten die op de dienst rusten, blijven berusten bij Maninc-Hosting of diens licentiegevers. 3. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op jouw data of andere door jou aangeleverde materialen blijven berusten bij jou. Je vrijwaart Maninc-Hosting voor aanspraken van derden op grond van een inbreuk op zo’n (intellectueel eigendoms)recht.

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je Maninc-Hosting verzoekt om jouw persoonsgegevens te verwijderen en Maninc-Hosting geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet meer worden teruggedraaid. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens. 2. Maninc-Hosting heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van Maninc-Hosting. Deze klanten van Maninc-Hosting zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. Maninc-Hosting stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en Maninc-Hosting opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of je persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dien je een verwerkersovereenkomst aanvullend met Maninc-Hosting aan te gaan. Wanneer je verzuimt om een verwerkersovereenkomst met Maninc-Hosting te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid. 3. Jij staat ervoor in dat je alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken in en met behulp van onze dienst(en). Jij garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn of geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 15. Einde van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde duur voor zakelijke klanten (ook na stilzwijgende verlenging) tussentijds worden opgezegd, worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd. 2. Als consument heb je de mogelijkheid om elke overeenkomst na eerste verlenging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Indien je de overeenkomst tussentijds wil opzeggen worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd. 3. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend via het controlepaneel (CP) binnen jouw account. 4. Maninc-Hosting is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als: a. de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat Maninc-Hosting jou een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen; b. na het sluiten van de overeenkomst Maninc-Hosting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen; c. je verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. jij overlijdt; e. surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering; f. omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Maninc-Hosting kan worden gevergd. 5. Als Maninc-Hosting de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die je met Maninc-Hosting sluit, onmiddellijk opeisbaar. 6. Als Maninc-Hosting de dienst opschort, behoudt Maninc-Hosting alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst. 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de dienst opgeslagen data of back-ups. Maninc-Hosting heeft het recht om direct na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, toegang tot alle accounts die bij deze overeenkomst horen te beëindigen of op te heffen en gegevens die van of voor je zijn opgeslagen te wissen of ontoegankelijk te maken. 8. Maninc-Hosting zal, indien van toepassing, in geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en als jij aan je verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, op jouw verzoek medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Artikel 16. Slotbepalingen

1. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen. 3. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: I. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken; II. geaccordeerde (digitale) offerte of bestelling via de website; III. beschikbaarheidsregeling; IV. algemene voorwaarden. 4. Maninc-Hosting mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in jouw voordeel kunnen direct in werking treden. 5. Als je het niet eens bent met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, kun je de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden. 6. Maninc-Hosting mag de overeenkomst met jou gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten. Als je een consument bent, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen. 7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 8. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Maninc-Hosting gevestigd is, met dien verstande dat Maninc-Hosting gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. De logfiles en administratie van Maninc-Hosting leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van Maninc-Hosting, behoudens door jou te leveren tegenbewijs.